Thuốc Nhuộm Frenia F7 Nâu Ánh Vàng

Thuốc Nhuộm Frenia F7 Medium Golden Brown