Thuốc Nhuộm Frenia F12 Rêu Ánh Đồng Sáng

Thuốc Nhuộm F12 Light Golden Blonde