Thuốc Nhuộm Frenia F8 Nâu Ánh Vàng Sáng

Thuốc Nhuộm F8 Light Golden Brown