Dung Dịch Tạo Nền Bóng Tóc ( 12%)

Proway Life lotion (12%)